خانه آموزش و توانمندسازی کودک انگیزه دادن به کودکان و تشویق آن‌ها برای عملکرد بهتر در مدرسه